http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/5ac2ed28-60ba-462f-a36a-5dbb72fb3056.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/d9052cd6-fa92-4af7-8e85-62e27cbf30ed.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/3d4cbb0f-01ba-49db-b4f4-546687ab49f2.jpg

尹大力

市级语文学科骨干教师

王玉杰

市级语文学科骨干教师

长春市名师

省级培训骨干教师

校级语文学科带头人

王坚洪

市级语文学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/4c337b51-9b70-4a8b-9611-5c91d24a6068.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/c952e595-104b-445f-8469-7e024d173b09.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/0a997810-cbc8-41cb-81b3-63920e29a5da.jpg

王春

市级语文学科骨干教师

王荣国

市级语文学科骨干教师

王瑞

市级语文学科骨干教师

校级语文学科带头人

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/6156c2ec-c5ad-4ed9-9d47-92795c26f873.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/caefba53-c6e6-4735-a3e1-f365587e889c.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/d68dd48c-0511-4feb-8689-3d1e8c264763.jpg

田宇

市级语文学科骨干教师

刘勇

市级语文学科骨干教师

校级语文学科带头人

孙凤珍

市级语文学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/87496092-5900-40e9-83c7-91870cc6d7c5.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/e9c66e49-ab8d-4097-88df-963a9d9a8f50.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/cc47eb32-49cd-4a21-bee6-5475c1b17c98.jpg

朱雨楠

市级语文学科骨干教师

何晓怀

市级语文学科骨干教师

张海波

市级语文学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/3517addb-733b-4567-9810-75c9e8bdc7dc.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/7d8c0379-27e6-40a0-b80d-7b2a26522791.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/4d1370c2-6b2d-4a45-bbbe-22f11640d211.jpg

张继辉

市级语文学科骨干教师

杨利华

市级语文学科骨干教师

杨治宇

市级语文学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/1395f543-4a1d-477c-ad28-b447f1cbd0bb.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/5ca4e661-c700-4b04-ad4b-72c6b5be425d.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/8fc3bc45-a1fb-45bf-b757-6d75ba61baf1.jpg

杨爽

市级语文学科骨干教师

陆军

市级语文学科骨干教师

洪伟

市级语文学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/da864b83-9b0b-426d-9169-4fbe0c38db63.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/4821c2c1-db09-44d6-9659-3002c38b5f41.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/f6581c08-ede6-49a3-a880-a319defd6111.jpg

赵枫

市级语文学科骨干教师

贾楠

市级语文学科骨干教师

鄢霏

市级语文学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/7cabc14c-4014-494d-9505-c2d11ecb291f.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/3288c2d7-e584-4c32-b798-e9f0cdcf67a7.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/16b78441-d795-4242-a0fd-75b4535aa4e1.jpg

鲍英姿

市级语文学科骨干教师

丁则惠

市级数学学科骨干教师

王晓晶

市级数学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/fe7484c3-3c80-4c86-8a9b-8743c8ae3e9b.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/d320f5a2-06bb-44de-9cc8-d2409ad40b58.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/f525ab2d-e8a4-4eec-8a2d-0e8cc5dd0b93.jpg

王艳平

市级数学学科骨干教师

校级数学学科带头人

卢秀军

市级数学学科骨干教师

刘佰昌

市级数学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/54f41e73-5a6d-45c3-8f10-a69e8c0cd6af.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/062352cd-169f-42a2-b8a9-5bb3d939dba4.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/2e729554-2317-4059-a26c-ef281fc650f1.jpg

孙明侠

市级数学学科骨干教师

庄树前

市级数学学科骨干教师

张军伟

市级数学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/1b4bf7c3-76cb-4f44-bd8c-2a26e0c90244.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/569891af-b7fd-4442-8b06-128dbc5b1160.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/9c638cca-113f-4633-93b3-c15130be66cb.jpg

李永国

市级数学学科骨干教师

杨云霞

市级数学学科骨干教师

姜冬艳

市级数学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/287a54e2-88a5-4261-8177-8208d04e4992.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/4c347568-8fb5-4a28-80e6-b2408a26b1ba.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/0708b54f-3648-431b-96d1-1b58064b257e.jpg

宫海静

市级数学学科骨干教师

戴有刚

省级培训骨干教师

长春市名师

袁晓娟

市级数学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/fa03e8d9-1d26-4b46-b091-2da4c383b9fa.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/20c1b84a-f1eb-4a1c-9b7c-2fb21cf23891.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/e837d66c-931c-4e7e-88f6-8e8628bbc349.jpg

薛玉财

市级数学学科骨干教师

王晶

市级英语学科骨干教师

付艳

市级英语学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/c73e0cdb-b437-4130-aad4-5b337ba37deb.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/1c52ebf6-8e18-4657-9e6f-ad1f3603fe54.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/ea0a0412-3197-4556-8033-d2b39fd98ec0.jpg

刘天姝

市级英语学科骨干教师

刘本刚

市级英语学科骨干教师

刘宇

市级英语学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/90e036ae-fff8-499b-8cf1-3c1bc5df5251.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/bf07edbf-8d90-475c-b4d2-cdbe1e753849.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/17bad7f6-8e13-4642-829d-96e9773d25a2.jpg

牟忠彦

市级英语学科骨干教师

校级英语学科带头人

李文化

市级英语学科骨干教师

李宏泽

市级英语学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/eec52fe3-db05-4495-a166-f347ac4ab55f.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/1d8de1a1-9c6a-4b45-bbb7-eb889fc84063.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/e346a946-08c4-4214-8077-abfbe31745a4.jpg

李忠芬

市级英语学科骨干教师

李曦

市级英语学科骨干教师

杨春萍

市级英语学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/544be81e-559a-4849-ab0d-9eb90e9a41f2.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/d3021085-4d11-40ed-918e-3d5e2364775e.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/7af97d35-8fe0-4395-a661-d80ca200301d.jpg

杨雪峰

市级英语学科骨干教师

郑雪飞

市级英语学科骨干教师

张影

省级培训骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/cc768d23-6881-4722-b148-704bad912e95.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/b7f9a003-9162-47d5-bbce-8c1d70cc9df5.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/7765e872-6ae7-4539-89c3-73959661d551.jpg

曹进

市级英语学科骨干教师

校级英语学科带头人

省级培训骨干教师

韩玲

市级英语学科骨干教师

何婧

市级物理学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/27568643-2103-4bb4-b54a-52910be70e14.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/a72c76db-c4ef-40ec-a063-1a11e82c385f.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/e7354caa-5955-4dd5-af44-f5d164b428c9.jpg

张凤莲

市级物理学科骨干教师

长春市名师

省级培训骨干教师

校级物理学科带头人

张晓顺

市级物理学科骨干教师

陈维栋

市级物理学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/2c2fbb83-c0af-4abe-8362-2364ef7eef88.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/31e887c2-5fdc-4a39-878a-e07e51012f97.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/e4b43e36-3901-48aa-bd9e-6ad922f5735c.jpg

孟繁秋

市级物理学科骨干教师

彭清波

市级物理学科骨干教师

潘振东

市级物理学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/9b5b7df0-0723-499c-b1ab-efd46d5cbaf8.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/f9fb6147-90b3-46c4-afce-cbf303351d28.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/07903d98-0a23-4a8d-9111-671b0cf7d6ad.jpg

王天慧

市级化学学科骨干教师

王锦川

市级化学学科骨干教师

吕永明

市级化学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/0e743bd7-83d0-4d9f-ac54-cf2d64acbaa9.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/ced1bf81-91a3-4a09-8761-dff042075b77.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/be2ed2cc-d442-4d5c-a86d-2d27fbf1ff7a.jpg

吴迪

市级化学学科骨干教师

李志强

市级化学学科骨干教师

周西柳

市级化学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/41bd33dc-6871-4919-86e1-e4721f1e7f64.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/deca542e-e783-414c-9f68-35511276c845.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/fb3f88ec-5a80-4b6d-aa6f-c2735774b24c.jpg

胡永才

市级化学学科骨干教师

袁绪富

市级化学学科骨干教师

高晓伟

市级化学学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/96d81e7d-9576-4dfb-9792-aa850d7e3d60.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/59717f51-18e4-427a-b05d-fda0e7544f82.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/64488531-8641-4e3d-8416-ab38be16080f.jpg

潘伟

市级化学学科骨干教师

刘立东

市级生物学科骨干教师

李迅

市级生物学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/bb451217-aa94-4a63-b7e5-b1b7396944b4.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/886f0c3f-ede1-49fe-828e-5dfdc70445a7.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/90b2eeee-f212-4d2c-a4c6-095064df40f7.jpg

陈雅馥

市级生物学科骨干教师

孟安华

市级生物学科骨干教师

项秋

市级生物学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/7ed04425-e95c-4261-9de8-6ca97bf3ac35.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/6d09b630-db35-4b8f-9a17-50e39388359b.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/74ec106c-80f5-4521-af73-b511ae3ded5e.jpg

徐薇

市级生物学科骨干教师

于洪艳

市级政治学科骨干教师

宋绪光

市级政治学科骨干教师

省级培训骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/c5a6fc7c-53c7-4dc8-8829-e83e664c1aa8.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/02e64b4d-e6d2-4d97-8abf-173bb17d2cb6.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/9617777d-e671-4e9c-8306-efc12c2e1f20.jpg

张翠

市级政治学科骨干教师

刘亚丽

市级历史学科骨干教师

杨洋

市级历史学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/94465cc7-e87d-4926-bf3f-14b099a86fe1.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/cf96e874-3168-44f4-b641-7f0f842ab23d.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/fc57bac0-b94b-43fd-9676-f3f781f77c57.jpg

陈明堂

市级历史学科骨干教师

王玉娟

市级地理学科骨干教师

田刚

市级地理学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/ae91ce9d-972b-44a1-bbe8-e0e96ef787d3.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/bb490291-ff74-4594-aad3-6164d5f7a325.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/55261000-2b79-4192-b385-4d12c9a88082.jpg

吕清林

市级地理学科骨干教师

吴紫阳

市级地理学科骨干教师

张福彦

市级地理学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/ff36f22c-565c-4278-b288-8cf6b988a189.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/49ba847a-5215-48fe-96b5-ab264b8c529e.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/093d9b3e-b615-40f7-a973-0343d807c59c.jpg

李延福

市级地理学科骨干教师

迟晓瑞

市级地理学科骨干教师

张鹏

市级体育学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/c1190388-5b17-4f5c-8c76-ab9d831d6a6c.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/af7f4ae0-b6a0-4e3f-b7f5-72d98351fd87.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/fd8db517-c52f-4a07-a62b-d1910f176687.jpg

郑江

市级体育学科骨干教师

韩东铭

市级通用技术学科骨干教师

亓锐

市级信息技术学科骨干教师

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/fae200b5-56c8-4073-b1c0-f6e366e374cb.jpg

http://www.107caos.com/_upload/article/9e/d2/308215d84bd18f88d33875fc618d/ae186564-0c7f-4331-96d5-da243f9e3c24.jpg

  

张亚光

市级信息技术学科骨干教师

卢建波

市级美术学科骨干教师